พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กับมหาวิทยาลัย ๑๐ หน่วยงาน ในการเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เข้าถึงข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการงานด้านนิติบัญญัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและผู้บริหารของสำนักงานฯ ร่วมพิธี ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=4303#.VZDPRFIXXQJ
อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000058207

07022557-mou-true-2

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

 

07022557-mou-true-3

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

 

07022557-mou-true-4

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

 


พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN)

ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด(มหาชน) 

ในวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2557  ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น 1อาคารสยามบรมราชกุมารี

 


07022557-mou-true-1

 

 

Read more

พิธีลงนามในโครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก

(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที)
ระหว่าง บริษัท ฟูจิตสึ ซิลเต็ม บิสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ ห้อง 601  ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

02
Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านระบบห้องสมุดและด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ในวันที่ 8 กันยายน 2554

รศ.ดร.จีรเดช  อู่สวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดี
สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสร์ พร้อมคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 สถาบัน  แถลงการณ์ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบห้องสมุดและด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 

utcc01

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Read more
Loading...
Loading...