บริการเครือข่ายไร้สาย (Wi - Fi)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษานการเข้าใช้งาน NIDAnet และอินเตอร์เน็ต ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook หรือ Smart Phone ที่สนับสนุน Wi-Fi ก็จะสามารถเข้าใช้งาน NIDAnet และอินเตอร์เน็ตได้โดยใช้ NetID ที่ได้รับไปในการระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้งานดังกล่าว

 

SSID : คือชื่อเครื่อข่ายที่ให้บริการ Wi-fi ของสถาบัน

บริการ WiFi ที่ให้บริการ มีดังนี้

 

• บริการ Wi-fi สำหรับนักศึกษา (username@stu) :

การใช้งานมี 2 แบบ

1. แบบ dot1x SSID ที่ให้บริการ ได้แก่ @NIDA, @NIDA by true, @NIDA by AIS  

ตั้งค่าครั้งเดียวใช้ได้ตลอดเวลาไม่ต้องล็อคอินบ่อยๆ เหมาะสำหรับอุปกรณ์พกพาส่วนตัว

ข้อควรระวัง หากไปล็อคอิน ต้องทำการลบการตั้งค่า (Forget) หลังการใช้งาน เพื่อป้องกันการกระทำผิด พรบ. โดยผู้อื่น

 

2. แบบ web login SSID ที่ให้บริการ ได้แก่ NIDA Wireless, NIDA WiFi by true, NIDA WiFi by AIS

ใช้วิธีการล็อคอินผ่านหน้าเว็บ ต้องล็อคอินใหม่เมื่อไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องช่วงเวลาหนึ่ง (idle timeout)

หรือหมดเวลาจึงถูกตัดสัญญาณ

 

คู่มือการใช้งาน WiFi สำหรับนักศึกษา

pdfการใช้งาน WiFi เพื่อการเชื่อมต่อแบบต่อครั้ง [.pdf] 

pdfการใช้งาน Wifi บนสมาร์ทโฟน สำหรับ iPhone iPad เพื่อการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ [.pdf] 

pdfการใช้งาน Wifi บนสมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต สาหรับ android เพื่อการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ [.pdf] 

pdfคู่มือการติดตั้ง Wifi บน Windows7 เพื่อการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ [.pdf]

      *Window 8 ขึ้นไป สามารถ loginได้เลย โดยไม่ต้องลง dot1x

 

 

• บริการ Wi-fi สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ (username@nida) :

การใช้งานมี 2 แบบ

1. แบบ dot1x SSID ที่ให้บริการ ได้แก่ @NIDA,NIDA Staff,NIDA Staff by true, NIDA Staff by AIS

@NIDA by true, @NIDA by AIS ตั้งค่าครั้งเดียวใช้ได้ตลอดเวลาไม่ต้องล็อคอินบ่อย ๆ

เหมาะสำหรับอุปกรณ์พกพาส่วนตัว ข้อควรระวัง หากไปล็อคอิน ต้องทำการลบการตั้งค่า (Forget)

หลังการใช้งาน เพื่อป้องกันการกระทำผิด พรบ. โดยผู้อื่น

 

2. แบบ web login SSID ที่ให้บริการ ได้แก่ NIDA Wireless, NIDA WiFi by true, NIDA WiFi by AIS

ใช้วิธีการล็อคอินผ่านหน้าเว็บ ต้องล็อคอินใหม่เมื่อไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องช่วงเวลาหนึ่ง (idle timeout)

หรือหมดเวลาจึงถูกตัดสัญญาณ

 

คู่มือการใช้งาน WiFi สำหรับเจ้าหน้าที่

pdfการใช้งาน WiFi เพื่อการเชื่อมต่อแบบต่อครั้ง [.pdf] 

pdfการใช้งาน Wifi บนสมาร์ทโฟน สำหรับ iPhone iPad เพื่อการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ (สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบัน) [.pdf] 

pdfการใช้งาน Wifi บนสมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต สาหรับ android เพื่อการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ (สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบัน) [.pdf] 

pdfคู่มือการติดตั้ง Wifi บน Windows7 เพื่อการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ (สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบัน)

      *Window 8 ขึ้นไป สามารถ loginได้เลย โดยไม่ต้องลง dot1x

 

• บริการ Wi-fi สำหรับผู้มาอบรมและสัมมนา (username@visitor) :

การใช้งานมี 2 แบบ

แบบ web login SSID ที่ให้บริการ ได้แก่ NIDA Wireless, NIDA WiFi by true, NIDA WiFi by AIS

ใช้วิธีการล็อคอินผ่านหน้าเว็บ ต้องล็อคอินใหม่เมื่อไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องช่วงเวลาหนึ่ง (idle timeout) หรือหมดเวลาจึงถูกตัดสัญญาณ

*สำหรับหน่วยงาน ที่มีการจัดงานประชุมวิชาการ/งานฝึกอบรม สามารถขอรับบริการได้โดยกรอก แบบฟอร์มขอใช้อินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เข้าอบรม/โครงการความร่วมมือ ที่

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร


 

การ Login : ใช้ NetID ที่ได้รับในการระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้งานได้บริเวณที่ติดตั้งจุดส่งสัญญาณ เพื่อให้บริการเครือข่ายไร้สาย

มีทั้งหมด 1200 จุด กระจายอยู่ในบริเวณต่าง ๆ ทั่วสถาบัน หากมีปัญหาในการติดตั้งหรือการใช้งาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Help desk

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 10 ห้อง 1001 โทร. (662) 727-3777 , 3778 

 

 

 

Loading...
Loading...