NIDA i-Thesis

ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA i-Thesis)

 

NIDA  i-Thesis คือ ระบบกำหนดกรอบการเขียนและการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บริหารจัดการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเริ่มต้นเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่คณะผู้ดูแลหลักสูตรผ่านระบบได้โดยสะดวก

ระบบ NIDA  i-Thesis ยังช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และตระหนักต่อการลอกเลียนหรือลักลอกวรรณกรรม (plagiarism) ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งระบบฯ จะตรวจสอบความคล้ำยคลึงของวิทยานิพนธ์และเอกสารที่อยู่ในคลังข้อมูล ผ่านโปรแกรมตรวจการลักลอกวรรณกรรมชื่อ “อักขราวิสุทธิ์” ซึ่งมีเครือข่ายสมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ร่วมแบ่งปันฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการตรวจสอบ และจะตรวจสอบทุกเวอร์ชันของไฟล์โครงร่างวิทยานิพนธ์และร่าง วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่นักศึกษาได้ส่งเข้าสู่ระบบ (submit)

 


 

i-Thesis สามารถเข้าใช้งานได้แล้วที่ ithesis.nida.ac.th

**ระบบ e-Thesis เดิมรวมไปถึง GMS จะไม่สามารถใช้งานได้

นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการเปลี่ยนจาก e-Thesis มาเป็น i-Thesis ได้จากคู่มือด้านล่างนี้

คู่มือการย้ายไฟล์จากระบบ e-Thesis สู่ระบบ i-Thesis

 


 

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งาน ระบบ NIDA i-Thesis ได้จาก https://ithesis.nida.ac.th/

Login เข้าใช้งานระบบ NIDA  i-Thesis  โดยใช้ NetID ตัวอย่าง เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นักศึกษาสามารถดาวโหลดคู่มือการใช้งานและเทมเพลทสไตล์สำหรับการพิมพ์เนื้อหาใน MS Word ได้ดังนี้  

pdfคู่มือ NIDA i-Thesis (.pdf)

sway i-Thesis FAQ

pdfคู่มือ ขั้นตอนการนำเข้าสไตล์ (.pdf)

คู่มือ การลบ e-Thesis และติดตั้ง i-Thesis

pdfStyle for Microsoft Word(TH)

pdfStyle for Microsoft Word(EN)

journal ขอเพิ่มวารสารในฐานข้อมูล i-Thesis

 


 

บริการให้คำปรึกษาระบบ i-Thesis (i-Thesis clinic)

บริการให้คำปรึกษาทุกวันวันอังคารและศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

ปฏิทินการให้บริการ (คลิกที่นี่)

ผ่านช่องทาง Microsoft Teams โดยนักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้ด้วย

Code : g7uwcxg

วิธีการ join Microsoft Teams ด้วย code

 


 

วิธีการดาวน์โหลด และการใช้งานโปรแกรม Endnote

การติดตั้ง Endnote

คู่มือการใช้งาน Endnote

Loading...
Loading...