หลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 1. ประกาศ เรื่องหลักสูตรที่ได้รับยกเว้นการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ [.pdf]
 2. ประกาศ เรื่องหลักสูตรที่ได้รับยกเว้นการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้ คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) [.pdf]
 3. ประกาศ เรื่องการขอยกเว้นการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาที่ได้ทำการสอบและมีผลการสอบผ่าน [.pdf]
Loading...
Loading...