ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ 
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565

pdfดาวน์โหลดประกาศ


 

Loading...
Loading...