กำหนดการสอบ ครั้งที่ 3  ปีการศึกษา  2565

 

ด้วยสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ จะจัดให้มีการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer   Literacy  ครั้งที่ 3  ปีการศึกษา 2565  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.การสอบชุดวิชาที่  1 Computer  Literacy   

เนื้อหาประกอบด้วย  Basic concepts  of  IT,  Word  processing, Spreadsheets,  Presentation,  Internet & email (ครอบคลุม MS  Office) 

 

2.การสมัครสอบ

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้จากเว็บไซต์   http://idt.nida.ac.th   และสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์   http://etr.nida.ac.th

โดยสำนักจะรับสมัครระหว่างวันที่ 14 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

 

 

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://idt.nida.ac.th ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

 

 

4.วัน  เวลาสอบ  

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566   นักศึกษาเข้าห้องสอบเวลา  16.45 น.


เวลาสอบ  17.00 – 19.00  น. (สอบด้วยระบบ e-Testing)

 

5.ประกาศผลสอบ

          นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://idt.nida.ac.th  ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566 หากมีการเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบ สำนักจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

pdfดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

 

 

Loading...
Loading...