แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

แบบฟอร์มการขอใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ [.docx]

แบบฟอร์มการขอใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ [.pdf]

แบบฟอร์มยกเลิกการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ [.doc]

แบบฟอร์มขอบริการข้อมูลระบบสารสนเทศ [.doc]

แบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบชั่วคราว [Online]

แบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้งานสำหรับอาจารย์พิเศษ [Online]

แบบฟอร์มการขออีเมลกลางสำหรับหน่วยงานหรือหลักสูตร [Online]

แบบฟอร์มการขอรับบริการ VPN [Online]

แบบฟอร์มการขอรับบริการ Colocation [Online]

แบบฟอร์มการขอรับบริการ Virtual Private Server/Domain [Online]

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ [.pdf]

แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปิดรายวิชาการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ [.doc]

   

 

 
 
Loading...
Loading...