บริการแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อช่วยให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สถาบันจัดให้เป็นเครื่องมือในการทำงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวก สำนักมีเจ้าหน้าที่ช่วยในการแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์หรือการติดต่อเครือข่ายที่เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้องสามารถแจ้งปัญหาได้ที่

Help desk : หมายเลขโทรศัพท์ (662) 727-3777 

แนวปฏิบัติการให้บริการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ [.pdf]

Loading...
Loading...