ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สถาบันได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน 4 ห้อง แบ่งเป็นห้องที่ใช้ในการเรียนการสอน 3 ห้อง และสำหรับให้นักศึกษาทำงาน (walk-in) 1 ห้อง แต่ในกรณีที่ห้อง walk-in เต็ม และห้องอื่นไม่มีการเรียนการสอน จะเปิดให้นักศึกษาเข้าใช้งานได้เช่นกัน
วันเวลาที่เปิดให้บริการ

ห้อง ที่ตั้ง วัน-เวลาให้บริการ
LAB 1 (walk-in) อาคารสยามบรมกุราชกุมารี ชั้น 9

จันทร์ - ศุกร์

08.30 - 18.30
LAB 2
LAB 3

เสาร์ - อาทิตย์

08.30 - 17.30

LAB 4 ชั้น 10

 

 

นักศึกษาสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการได้โดย log in ด้วยNetID  ที่ได้รับ  (@stu.nida.ac.th)

คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในห้องปฏิบัติการอนุญาตให้บันทึกข้อมูลไว้ได้เพียง ชั่วคราวเท่านั้น จึงขอแนะนำให้นักศึกษานำสื่อบันทึกข้อมูลมาด้วย ห้องปฏิบัติการมีไว้เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการศึกษา ตลอดจนการทำรายงานประกอบการศึกษาเท่านั้น นักศึกษาต้องไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการเพื่อการอื่น รวมถึงกิจกรรมอื่นที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม

หากพบว่ามีการใช้ คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการไปในทางที่ไม่ถูกต้อง สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าใช้ห้องปฏิบัติการอีกต่อไป

( เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่ บริเวณ ชั้น 9 อาคารสยามฯ ตั้งแต่ มกราคม - มิถุนายน 2566 เพื่ออำนวยความสะดวก ในช่วงการปรับปรุงพื้นที่ สำนักได้จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั่วคราวไว้บริการ ตามภาพด้านล่าง )

 

 

ประกาศ : นโยบายและแนวปฏิบัติการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวปฏิบัติการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวปฏิบัติการขอติดตั้งซอฟต์แวร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Loading...
Loading...