พิธีลงนามในโครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก

(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที)
ระหว่าง บริษัท ฟูจิตสึ ซิลเต็ม บิสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ ห้อง 601  ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

02

พิธีลงนาม วันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี 

03

พิธีลงนาม วันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี

07

พิธีลงนาม วันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

Loading...
Loading...