คู่มือปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่

ลำดับ คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ : จัดทำโดยเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ปี
1. คู่มือดูแลระบบเครือข่ำยเบื้องต้น [.pdf] ปี 2558
2. คู่มือ การปฏิบัติงานการสอบจัดระดบัความรู้ความสามารถ ทางการใช้คอมพิวเตอร์ฯ[.pdf] ปี 2558
3. คู่มือ การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) [.pdf] ปี 2558
4. คู่มือการตั้งค่า WIFI บนอุปกรณ์มือถือ ปี 2558
5. คู่มือ FAQ งานบริการคอมพิวเตอร์ [.pdf] ปี 2556
6. คู่มือการติดตั้งระบบ Vmware vCenter Server และการเชื่อมต่อกับระบบ SAN [.pdf] ปี 2556
7. คู่มือการจัดทำเครื่องแม่ข่ายเสมือนแสดงสถิติผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย [.pdf]  ปี 2556
8. คู่มือการใช้งานโปรแกรม moodle [.pdf] ครั้งที่ 2/2555
9. คู่มือการศึกษาระบบ University Portal [.pdf] ครั้งที่ 1/2555
10. คู่มือ FAQ งานบริการด้านคอมพิวเตอร์ [.pdf] ครั้งที่ 1/2555
11. คู่มือ AdobePresenter [.pdf] ครั้งที่ 2/2554
12. คู่มือ InDesign [.pdf] ครั้งที่ 2/2554
13. คู่มือการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Camtasia Studio [.pdf] ครั้งที่ 1/2554
14. คู่มือการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobefinal [.pdf] ครั้งที่ 1/2554
15. ทิปแก้ปัญหาเครื่อง printer [.pdf] ครั้งที่ 2/2553
Loading...
Loading...