สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบดอกไม้แด่ ผศ.ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

นางศิวพร สาริสุต เลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของสำนักมอบดอกไม้แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

Read more

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมอบของขวัญเพื่อแสดงความขอบคุณ ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม เนื่องในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่ง

นางศิวพร สาริสุต เลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของสำนักมอบของขวัญเพื่อแสดงความขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม เนื่องในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559

Read more

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับมอบประกาศนีบัตรรับรองมาตรฐานสากลISO9001:2015

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับมอบประกาศนีบัตรรับรองมาตรฐานสากลจาก คุณนงนุช จิรภาไพศาล และคุณบุคลากร ใจดี ตัวแทนจาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้เกียรติเดินทางมามอบประกาศนียบัตรรับรอง พร้อมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารและทีมงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผศ.ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผศ.ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวาระที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะสถิติประยุกต์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญและบุคลากรคณะภาษาและการสื่อสาร มอบดอกไม้แสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญและบุคลากรคณะภาษาและการสื่อสาร มอบดอกไม้แด่ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่สำนักเทคโนโลยีได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

Read more

หัวหน้ากลุ่มงานของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ NIDA Expert Sharing Plus

หัวหน้ากลุ่มงานในส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ NIDA Expert Sharing Plus ตอน เข้าใจ เข้าถึง ดึงใช้ ระบบสารสนเทศภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more
Loading...
Loading...