ผลงานทางวิชาการ

  ผลงานทางวิชาการ: จัดทำโดยเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ปี

1.

ความต้ังใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ของบุคลากรสถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยี

โดย นางอรวรรณ สุขยานี

ปี 2558

2.

ผลงานเชิงวิเคราะห์การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ส่วนงานงบประมาณ

โดย นางชนัญญา สารใจคำ

ปี 2558

3.

การคัดเลือกเครือข่ายสังคมเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี
Selection of Social Networks for inter-organizational communication channel using Fuzzy AHP

โดย อาสาฬ์หะ จันทน์คร และ ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม

ปี 2558

Loading...
Loading...