งานประกันคุณภาพการศึกษา

    สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศได้เริ่มจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 โดยในขณะนั้นสำนักมีพันธกิจเฉพาะด้านการจัดการฝึกอบรม และจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตต่อมา ในปี 2546 สำนักได้ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในลักษณะเป็นโครงการร่วม ในปี 2547 สถาบัน ได้โอนภาระงานด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยี งานโสตทัศนศึกษาของกองบริการการศึกษา และศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร มาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก เพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารงานด้านเทคโนโลยี ทำให้ภารกิจของสำนักเน้นหนักไปในด้านการให้บริการเทคโนโลยี และส่งผลให้โครงการร่วมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศหยุดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาค 2 ปีการศึกษา 2549 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ในช่วงที่ผ่านมาจึงเป็นการกำหนดเกณฑ์ในการประเมิน 4 มาตรฐานได้แก่ 

  01  มาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการ

  02  มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

  03  มาตรฐานด้านการพัฒนาสำนักและบุคลากร

  04  มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ

     ต่อมาในปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 สถาบันได้ประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีผลให้หน่วยเสียงและอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยภาพนิ่งและโทรทัศน์  ย้ายไปสังกัดกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551   สำนักจึงได้ปรับเปลี่ยนการประเมินเฉพาะภารกิจด้านการให้บริการเทคโนโลยี โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินเป็นทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ได้แก่
      องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
      องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพการให้บริการ
      องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
      องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
      องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ
      องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จะเห็นได้ว่าการจัดทำรายงานการประเมินตนเองช่วยให้สำนักทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการดำเนินงานการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งช่วยให้สำนักใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของภาระงานด้าน ต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายของการเป็นองค์กรคุณภาพหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทสรุปรายงานผลการดำเนินงานของสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ดังต่อไปนี้

งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ [.pdf] 

แผนยุทธศาสตร์ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 [.pdf]

แผนยุทธศาสตร์ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 [.pdf]

แผนยุทธศาสตร์ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 (update Nov 2019) [.pdf]

แผนยุทธศาสตร์ของสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 [.pdf]

Loading...
Loading...