บุคลากร

   

 

   ผู้บริหารสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 
     
  deputy_director

อ.ดร. บงกช เจนจรัสสกุล
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

    

โทรศัพท์:   02-727-3260

โทรสาร :   02-374-6622

 

 

     

 

   กองอำนวยการบริหารงานสำนัก    กองบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ  
       
  deputy_director   deputy_director   
   

อรวรรณ สุขยานี
ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงานสำนัก
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3247

โทรสาร :     02-374-6622

ได้รับรับโล่รางวัลเรียนดี “เกียรตินิยม”

 

 

กฤษณะ หล่อโลหพันธุ์
ผู้อำนวยการกองบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
(รักษาการแทน)
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3255

โทรสาร :     02-374-6622

 

  กองบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ  
  ส่วนโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย  
     
 

กสิมา  คิ้วเจริญ
หัวหน้าส่วนโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ                      
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3783

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
 

อัจฉราพร  สาระบุตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3791

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
 

เสริมศักดิ์  สุนทรศัพท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3774

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
 

สุรพงษ์  เนาวเศรษฐ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3774

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
 

พงศ์วิษณุ หูทิพย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3262

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

  ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม  
     
 

คณิตรา  แสงเรือง
หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3259

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
 

กฤตภาส  โกศลทวิชากร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3790

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
 

ภิญโญ  เกิดแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3793

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
 

ชนัญญา  สารใจคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3267

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
 

คณาธิศ    รตโนภาส
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ                  
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3265

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
  bank02

ยศพนธ์    ธรรมรงค์รักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ                   
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3267

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
  bank02

อัจฉริยา เปรมเล็ก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ                   
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3257

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
  bank02

ณัฐเศรษฐ์ ศักดิ์ศุภนรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ                   
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3792

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
 

วิไลรัตน์ เชวงกฤตยานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3256

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
 

(ว่าง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ                   
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

 

     

 

  ส่วนบริการเทคโนโลยีดิจิทัล  
     
 

วรวุฒิ  แสงเรือง
หัวหน้าส่วนงานบริการเทคโนโลยีดิจิทัล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ                          
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3789

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
 

ชิดชัย  บุตแสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3791

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
 

ธวัชชัย  กาวรรณ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน                   
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3776

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
 

อารี  หวังปัญญา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3776

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
 

กฤตชลักษณ์ แก้วธานี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3777

โทรสาร :   02-374-6622

 

 

 

  กองอำนวยการบริหารงานสำนัก  
  ส่วนธุรการ การเงินและพัสดุ  
     
 

ประภาพรรณ  มานิตสุภวงษ์
หัวหน้าส่วนธุรการ การเงินและพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ                            
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3253

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
 

สุภักตรา  เส็งหะพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3250

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
  suchada02

สุชาดา บินยูซบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3248

โทรสาร :     02-374-6622

 

     
 

สุกัญญา    แจ่มแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3249

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
 

วิภาพร   พรมเมือง
พนักงานสถานที่   
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

 

โทรศัพท์:   02-727-3249

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
 
ศรายุทธ  เอี่ยมสมบัติ
พนักงานสถานที่
••••••••••••••••••••••••••••••••••


โทรศัพท์:   02-727-3249

โทรสาร :     02-374-6622

 

     

 

  ส่วนบริหารและพัฒนาองค์การ  
     
 

พิกุล โสเจยยะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ                            
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3268

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
 

วราเทพ รัตนวรรณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ                            
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

โทรศัพท์:   02-727-3268

โทรสาร :     02-374-6622

 

 

     
 
 
Loading...
Loading...