กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

1.

ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ[.pdf]

เอกสารแนบ ๒ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ-NIDA 2564[.pdf]

2.

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ [.pdf]

3.

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๔ [.pdf]

4.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี [.pdf]

5.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) [.pdf]

6.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๓) [.pdf]

7.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๔) [.pdf]

8.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๕) [.pdf]

9.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๖) [.pdf]

10.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๗) [.pdf]

11.

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการบริหารกองทุนสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ [.pdf]

12.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ [.pdf]

13.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ (ฉบับที่ ๒) [.pdf]

14.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ (ฉบับที่ ๓) [.pdf]

15.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ (ฉบับที่ ๔) [.pdf]

16.

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [.pdf]

17.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าธรรมเนียมการใช้โสตทัศนูปกรณ์ และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ [.pdf]

18.

แนวปฏิบัติในการใช้งาน SPSS ในช่วงสถานการณ์ COVID-19[.pdf]

   

  

Loading...
Loading...