ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์

เป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนการสอนแต่ละวิชา ซึ่งประกอบด้วย แผนการสอน สื่อประกอบการเรียน การบ้าน  แบบทดสอบ  และเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการ การเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ในลักษณะต่าง ๆ ตามความต้องการของตนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

การเข้าร่วมรายวิชาในระบบ e-Learning

  1  ส่งแบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาในระบบ e-Learning

    1.1 ระบุสิทธิ์การเข้าชม แบบไม่จำกัดสิทธิ์หรือเฉพาะผู้มีรหัสผ่าน

    1.2 นัดหมายการถ่ายวิดีโอบันทึกการเรียนการสอนกรณีให้มีการบันทึกการเรียนการสอน

  2  ผู้ดูแลระบบจะสร้างรายวิชาและนักศึกษาเข้าสู่ระบบ

  3  ผู้ดูแลระบบจะเพิ่มรายชื่อนักศึกษาเข้าสู่รายวิชานั้น

  4  ผู้ดูแลระบบจะแจ้งรหัสผู้ใช้ ,รหัสผ่านให้กับนักศึกษา

 

สถิติการใช้งาน 

 ตารางแสดงจำนวนรายวิชาทั้งหมดของแต่ละคณะในระบบ e-Learning

หน่วยงาน

จำนวน(วิชา)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

17

คณะบริหารธุรกิจ

5

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

4

คณะสถิติประยุกต์

12

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

10

คณะภาษาและการสื่อสาร

26

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

8

กองบริการการศึกษา

1

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

3

สภาคณาจารย์

1

กองแผนงาน

1

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

5

สำนักวิจัย

1

รวม

95

 

 

stat-elearning